OK here ARE SOME manga pages that m making ....PLZ HELP ME IMPROVE IT
plzzzzzzzzzzzz....